Budget en aanvraag uitkoopregelingen veehouders verruimd

Lees verder

Disclaimer

Hier vindt u de disclaimer van Hoogerbrugge & Partners, zoals deze beschikbaar is gesteld door Hoogerbrugge & Partners. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website en e-mailberichten aan u aanbieden.

Gebruik van de website

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hoogerbrugge & Partners is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Hoogerbrugge & Partners.

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Hoogerbrugge & Partners te mogen claimen of te veronderstellen.
Hoogerbrugge & Partners streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Hoogerbrugge & Partners aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

E-mail

De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hoogerbrugge & Partners aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten.

Contact

Alle diensten en/of werkzaamheden worden verricht op basis van een opdrachtbevestiging met Hoogerbrugge & Partners te Honselersdijk (KvK nummer 66728029) en daarop zijn de Algemene Voorwaarden van Hoogerbrugge & Partners van toepassing.

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Hoogerbrugge & Partners op deze pagina.

Voor vragen omtrent deze disclaimer kunt u contact opnemen met Hoogerbrugge & Partners via +31 174 506973.